Chương trình tài trợ Phát triển môn học/dự án/hoạt động SL/CEL dành cho thành viên VNES – Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam do Trung tâm Hợp tác và Phát triển Giáo dục (Vietnam Campus Engage) và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) điều phối dưới sự tài trợ của Quỹ Viện trợ Ireland (Irish AID).

Mục tiêu chương trình

  • Hỗ trợ các thành viên VNES chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ môn học/dự án/hoạt động sẵn có sang phương pháp SL/CEL;
  • Hỗ trợ phát triển và thực hiện các môn học/dự án/hoạt động và các khởi xướng SL/CEL có tính điểm hoặc các hoạt động học tập có tính điểm khác cho các giảng viên, khoa, ngành các cơ sở giáo dục bậc cao đã đăng ký thành viên VNES – Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam (Vietnam Network of Engaged Scholars).

Thời hạn nhận đề xuất tài trợ: 17:00 giờ ngày 16/10/2021

Công bố kết quả: Ngày 23/10/2021

Thông tin chi tiết: Xem các tài liệu “Thông báo chương trình tài trợ”; “Mẫu đề xuất tài trợ”; và “Mẫu đề xuất kinh phí dưới đây”

Liên hệ: Mọi thắc mắc vui lòng gửi đến email engaged.network@vietnamcampusengage.org

Lưu ý: Chương trình tài trợ là một trong các hoạt động nâng cao năng lực cho thành viên của VNES – Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam. Đăng ký thành viên mạng lưới ở đây. Danh sách các trường, viện, cơ sở có thành viên VNES ở đây.