INSTITUTIONALIZATION OF SERVICE LEARNING/COMMUNITY ENGAGED LEARNING (SL/CEL) IN HIGHER EDUCATION

This image has an empty alt attribute; its file name is poster.jpg

[Vietnamese below]

 1. Introduction:

2021 is a challenging year when the pandemic has impacted many aspects, from mental health to physical health, economic issues, culture, social life of many people. However, besides those challenges, the pandemic is also an opportunity for higher education institutions to make positive changes and come together to connect and creatively solve common problems. It can be seen that during the past year, universities/colleges are making more efforts than ever to transform teaching and learning, as well as carry out another very important mission: serving the community. This spirit is clearly demonstrated with many initiatives in the SL/CEL model that have been implemented in national and international universities. Thereby, once again SL/CEL is proven to be an effective method in 3 important missions of higher education: Teaching – Research – Community Service.

Also in 2021, with an effort to connect universities to participate in community activities, VNES – Vietnam Network of Engaged Scholars – organized by Vietnam Campus Engage (VCE) was founded with coordination from the Center for Sustainable Development Studies (CSDS), funding from Irish AID and the cooperation of the German Academic Exchange Service (DAAD) Office in Hanoi, has been very effective in capacity building and SL/CEL development. Up to now, the network has attracted the participation of more than 300 members who are lecturers, researchers, leaders and higher education personnel related to SL/CEL at 120 universities and colleges, research centers and institutes in Vietnam. This shows the growing interest of Scholars in community service.

To close the year 2021 with many imprints, the Virtual Workshop on Institutionalization of Service Learning/Community Engaged Learning (SL/CEL) in higher education will be held on January 14, 2022 with the aim:

 • Connecting, enhancing exchange, discussion, sharing of academics and practical models of SL/CEL domestically and internationally;
 • Sharing experiences in bringing the SL/CEL model into the training system of international universities (from the US, Ireland and Hong Kong);
 • Honoring the achievements of Vietnamese scholars in community service activities;
 • Announce the results of activities in 2021 and discuss the implementation plans in 2022 of VNES.
 1. Board of organizers:
 • Vietnam Campus Engage (VCE)
 • Center for Sustainable Development Studies (CSDS)
 • Danang Architecture University (DAU)
 1. Sponsors: IrishAid
 2. Attendees
 • University leaders and educational managers, lecturers and university staff involved in community activities.
 • Members of VNES – Vietnam Network of Engaged Scholars
 • Community organizations that are interested in and have partnerships with universities
 1. Format of Conference: Online via Zoom platform
 2. Date: January 14, 2022
 3. Time:
 • 8.30 am – 16:00 pm Indochina time on
 • In Portland, OR, USA: January 13, 2022. 17.30 pm – January 14, 2022 01.00 am
 • In Dublin, County Dublin, Ireland: January 14, 2022. 1.30 am – 9.00 am
 • In Hongkong: January 14, 2022 9.30 am – 17.00 pm
 1. Contact: VNES – Vietnam Network of Engaged Scholars

Email: engaged.network@vietnamcampusengage.org.

[Vietnamese]

 1. Bối cảnh:

2021 là một năm nhiều biến động. Ảnh hưởng mang tính toàn cầu của đại dịch đã tác động đến nhiều mặt, từ sức khỏe tinh thần đến thể chất, các vấn đề kinh tế, văn hoá, xã hội đời sống của nhiều người. Tuy nhiên, bên cạnh những thách thức đó, đại dịch cũng là cơ hội để các cơ sở giáo dục bậc cao có những chuyển mình tích cực và xích lại gần nhau để kết nối, cùng sáng tạo giải quyết vấn đề chung. 

Cũng trong năm 2021, với nỗ lực kết nối các trường đại học tham gia vào các hoạt động cộng đồng, VNES – Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam – đã hoạt động rất hiệu quả trong việc nâng cao năng lực và thúc đẩy phát triển SL/CEL. Tính đến thời điểm hiện tại mạng lưới thu hút sự tham gia của hơn 300 thành viên là các giảng viên, nhà nghiên cứu, lãnh đạo và nhân sự giáo dục bậc cao liên quan SL/CEL tại 120 trường đại học, cao đẳng, trung tâm, viện nghiên cứu tại Việt Nam. Điều này cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của các Học giả đến các vấn đề hỗ trợ và phục vụ cộng đồng.  

Để khép lại năm 2021 với nhiều dấu ấn, Hội thảo Quốc gia Phục vụ cộng đồng trong hệ thống đào tạo của giáo dục bậc cao – chương trình tổng kết của VNES năm 2021- được tổ chức vào ngày 14/01/2022 nhằm mục đích:

 • Kết nối, tăng cường trao đổi, thảo luận, chia sẻ học thuật và mô hình thực tiễn về SL/CEL trong nước và quốc tế; 
 • Chia sẻ các kinh nghiệm đưa mô hình SL/CEL vào hệ thống đào tạo của các đại học quốc tế (từ Hoa Kỳ, Ireland và Hồng Kông);
 • Tôn vinh các thành tựu của học giả Việt Nam trong hoạt động phục vụ cộng đồng;
 • Thông báo kết quả hoạt động trong năm 2021 và thảo luận các kế hoạch triển khai trong năm 2022 của VNES.
 1. Đơn vị tổ chức
 • Trung tâm Hợp tác và Phát triển Giáo dục (Vietnam Campus Engage)
 • Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS)
 • Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (DAU)
 1. Đơn vị tài trợ:
 • Quỹ viện trợ Ireland (IrishAid)  
 1. Đối tượng tham dự: 
 • Nhân sự lãnh đạo đại học và quản lý đào tạo, giảng viên và nhân sự đại học liên quan hoạt động kết nối cộng đồng
 • Thành viên VNES – Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam
 • Các tổ chức cộng đồng quan tâm và có hợp tác với các trường đại học
 1. Hình thức Hội thảo: Trực tuyến qua nền tảng Zoom
 2. Chương trình hội thảo:

Chuong-trinh-hoi-thao-quoc-gia-

 1. Thời gian: từ 8:30 am – 16:00 pm ngày 14 tháng 01, 2022
 2. Ngôn ngữ sử dụng trong hội thảo: Tiếng Việt và tiếng Anh
 3. Link đăng ký: Link
 4. Thời hạn đăng ký: 17:00 pm ngày 8/1/2022

Nhân sự Đại học và Cộng đồng quan tâm lĩnh vực này nhưng chưa phải là thanh viên, xin vui lòng:

 • Đăng ký thành viên tại: Link
 • Tham gia vào group VNES tại: Link

Mọi thắc mắc liên quan đến hội thảo xin vui lòng liên hệ đến Ban điều phối qua email engaged.network@vietnamcampusengage.org. Sự tham gia của Quý vị sẽ đóng góp vào thành công cho chương trình. Ban điều phối rất mong nhận được sự quan tâm và hẹn gặp Quý vị tại Hội thảo. 

Trân trọng,

Ban điều phối VNES